Valikko

Kokkolan Nahka Oy eettiset ohjeet

Tässä asiakirjassa määritellään eettiset periaatteet, jotka perustuvat Kokkolan Nahan arvoihin ja UN Global Compactin luomiin periaatteisiin, joiden tavoitteena on edistää yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskulttuuria.

Nämä säännöt ohjaavat työtämme kaikessa liiketoiminnassamme – kaikkien työntekijöiden, palveluntarjoajien, tavarantoimittajien ja yritysten kanssa.

Lain noudattaminen


Kokkolan Nahka noudattaa lainsäädäntöä ja sääntöjä.

Ihmisoikeudet


Kokkolan Nahka kohtelee kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti, kunnioittavasti ja arvokkaasti, kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti.

Kokkolan Nahka ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä eikä minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Kokkolan Nahka kunnioittaa jokaisen yksilön arvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, eikä suvaitse minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia.

Työntekijät


Kokkolan Nahka kunnioittaa yhdistymisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti.

Kokkolan Nahka sitoutuu noudattamaan alan työehtosopimusta.

Kokkolan Nahka huolehtii siitä, että yrityksen työntekijät työskentelevät turvallisessa ympäristössä.

Kokkolan Nahka tarjoaa työntekijöilleen koulutusta ja henkilöresurssien jatkokehittämistä.

Korruption torjunta ja liiketoiminnan lahjomattomuus


Kokkolan Nahka sitoutuu viestimään avoimesti ja kilpailemaan reilusti, eikä se käytä mitään laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja.
Ympäristö


Kokkolan Nahan liiketoimintastrategia perustuu ympäristövastuun ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

Kokkolan Nahka sitoutuu hyväksymään kaikki toimenpiteet ja menettelyt, joilla vähennetään tai poistetaan sen liiketoiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Kokkolan Nahka sitoutuu EU:n määräyksiin metsästyksen kestävän käytön periaatteista.

Kokkolan Nahka sitoutuu luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES).

Yhteisön suhteet


Kokkolan Nahka haluaa olla aktiivinen toimija paikallisessa yhteisössä.

Kokkolan Nahka edellyttää, että kaikki sen kanssa yhteistyötä tekevät toimijat noudattavat tätä eettistä ohjesääntöä. Kokkolan Nahka pidättää itsellään oikeuden vaatia yhteistyökumppaneilta kirjallista selvitystä näiden sääntöjen toteutumisesta ja tarvittaessa myös korjaavia toimia vahvistaakseen yhteistyönsä yrityksen kanssa.